Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 september 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website Bijzondereuitvaartdiensten.nl (hierna te noemen: de Website), op alle diensten die door Bijzondereuitvaartdiensten worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Bijzondereuitvaartdiensten aangaat voor het gebruik van de Website.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Bijzondereuitvaartdiensten raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Bijzondereuitvaartdiensten kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Minderjarigen
De diensten van Bijzondereuitvaartdiensten zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Niet toegestaan gebruik van de website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Bijzondereuitvaartdiensten. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u hiervan melding te doen bij de redactie van Bijzondereuitvaartdiensten door gebruik te maken van het Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij, indien wij daartoe aanleiding zien, om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Bijzondereuitvaartdiensten kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort.
- Bijzondereuitvaartdiensten kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Bijzondereuitvaartdiensten of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
-Bijzondereuitvaartdiensten kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen.

Bijzondereuitvaartdiensten kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Bijzondereuitvaartdiensten binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Beperking aansprakelijkheid Bijzondereuitvaartdiensten
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
- gebruik van de diensten van Bijzondereuitvaartdiensten;
- het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
- onjuiste informatie op de Website;
- afname van diensten en/of producten via een advertentie op de Website; of
- wijzigingen in de diensten van Bijzondereuitvaartdiensten of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 150 euro.

Wijzigingen van de diensten en de Website
Bijzondereuitvaartdiensten kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Bijzondereuitvaartdiensten heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Bijzondereuitvaartdiensten kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen redelijke tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen
Bijzondereuitvaartdiensten kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Bijzondereuitvaartdiensten zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Bijzondereuitvaartdiensten gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Bijzondereuitvaartdiensten zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Bijzondereuitvaartdiensten en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Bijzondereuitvaartdiensten en de Gebruiksvoorwaarden vallen onder Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Bijzondereuitvaartdiensten zich op de bevoegdheid van de rechtbank beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

2. Regels voor het plaatsen van advertenties

Bijzondereuitvaartdiensten is een advertentieplatform
Bijzondereuitvaartdiensten is een platform waar een Gebruiker als adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. Bijzondereuitvaartdiensten is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

- Het opmaken van een Advertentie:
a. In iedere Advertentie mag maar één concreet product of dienst worden aangeboden.

b. Elke Advertentie dient een omschrijving van het aangeboden product of dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen.

e. Het is niet toegestaan om hetzelfde product of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden.

f. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

- Advertentie inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan om foto's bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

Intellectueel eigendomsrechten van derden
Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:
- inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
- inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
- inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de oorspronkelijkheid van het product en/of dienst dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Bijzondereuitvaartdiensten.

3. De Advertentieovereenkomst

Plaatsen van een advertentie via Mijn Bijzondereuitvaartdiensten
Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Bijzondereuitvaartdiensten en Adverteerder
Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de keuze -Adverteren- een Advertentie opstellen. Na het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop -Bekijk advertentie- een voorbeeld van de opgestelde Advertentie inzien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld eventueel wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button -Plaats advertentie- worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Bijzondereuitvaartdiensten en de Adverteerder voot advertenties tot stand.
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.
Bijzondereuitvaartdiensten bewaart geen gegevens van iedere Advertentieovereenkomst na verwijdering van de Advertentie.

Vergoeding
Registratie en adverteren op het platform van Bijzondereuitvaartdiensten is gratis. U heeft het recht om maximaal 5 advertenties van verschillende productcategorieën te plaatsen.

Ontbindingsrecht
Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn verwijderd of zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Bijzondereuitvaartdiensten of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Bijzondereuitvaartdiensten de Advertentieovereenkomst is nagekomen. Indien het hierboven bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Bijzondereuitvaartdiensten een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Bijzondereuitvaartdiensten geleverde diensten.

Voor zover een advertentie persoonsgegevens bevat zoals de naam, telefoonnummer en emailadres van een contactpersoon is het privacybeleid van toepassing.

4. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties

Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden
Het melden van inbreuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden produkten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Contactformulier in te vullen en het naar Bijzondereuitvaartdiensten te sturen volgens de instructies. Als het Contactformulier juist en volledig is ingevuld en door Bijzondereuitvaartdiensten is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd.

De informatie die voor een melding van inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via contactformulier. Misbruik van het Meld aan Bijzondereuitvaartdiensten-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij (eerder gemelde) maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

Eigen verantwoordelijkheid
Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Bijzondereuitvaartdiensten geeft daarover geen garantie.
Bijzondereuitvaartdiensten kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Bijzondereuitvaartdiensten
Iedere Gebruiker vrijwaart Bijzondereuitvaartdiensten voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
- het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
- het gebruik van via de Website gekochte producten;
- het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
- het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

5. Wijzigingen

Bijzondereuitvaartdiensten kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.